1. Hjem
  2. Strandrydding
  3. Døde sjøfugler

Finner du døde sjøfugler?

Hver vinter strander det døde sjøfugler langs Jærkysten. Dette er er dessverre ikke uvanlig for årstiden. Mange fugler slite med å skaffe seg mat gjennom vinteren, spesielt når været blir dårlig. Dette resulterer i at de avmagres og noen sulter i hjel. Fuglene som er vanligst å finne døde langs strendene er lomvi, en art som lever ute på havet og lever overveiende av fisk, bl.a. lodde, som den fanger mens den dykker. 

La døde fugler ligge!

Gjennom vinterhalvåret, fra slutten av oktober til begynnelsen av april går representanter fra Norsk Ornitologisk Forening (Birdlife) på oppdrag fra Miljødirektoratet/Norsk Institutt for naturforskning (NINA) langs kysten for å telle og registrere døde sjøfugler. Alle sandflatene fra Vistnes i nord til Ogna i sør blir hver 14. dag kontrollert og registrert. Dette er en del av et internasjonalt program støttet opp av OSPAR-konvensjonen. Publikum bes derfor om ikke å fjerne døde fugler, da dette vil gi feilrapportering. 

Fugleinfluensa?

Fra tid til annen er det utbrudd av fugleinfluensa som også bringer døde sjøfugler til kysten. I 2022 var det et slikt utbrudd i en havsule koloni i Scotland. Det ble den gang iverksatt innsamling av døde havsuler langs Jærstrendene for å redusere faren for at smitten skulle spre seg til tamfuglbesetninger i Rogaland. Det er for tiden ingen kjent pågående utbrudd, men en skal alltid behandle døde sjøfugler med forsiktighet.